Projekt „ENERGIA Z NATURY – kampania edukacyjna nt. OZE i efektywności energetycznej” to przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego, jednakże zasięg oddziaływania może mieć charakter ponadregionalny, którego głównym celem jest popularyzacja wiedzy oraz podniesienie poziomu świadomości społecznej nt. OZE i efektywności energetycznej, w szczególności produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz podwyższenie aktywności obywatelskiej zakresie racjonalnego gospodarowania energią i propagowania rozwiązań opartych na OZE u 7.040 odbiorców bezpośrednich i pośrednich kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Kampania realizowana będzie w planowanym okresie od 01.02.2023 r. do 30.09.2023 r.

Prezentowane przedsięwzięcie realizowane jest przez Fundację Niepodległości. Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 144 792,30 PLN środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej oraz wkładzie własnym w kwocie 16 088,03 PLN. Łączna kwota dofinansowania wynosi 160 880,33 PLN.

Chcemy przekazań i ugruntować wiedzę nt. OZE i efektywności energetycznej wśród edukatorów z woj. podkarpackiego, pracujących z dziećmi i młodzieżą. Uświadomić edukatorów w zakresie rozpowszechniania wiedzy nt. OZE i efektywności energetycznej. Planujemy zrealizować moduł szkoleniowy, dzięki któremu poinstruujemy edukatorów w jaki sposób wdrożyć dzieci i młodzież w realizację działań popularyzujących tę tematykę. Szkolenia stacjonarne zostały zaplanowane dla osób, które znajdą czas na odbycie dwóch zjazdów szkoleniowych. Dla osób, które wolą zdalne formy edukacji zaplanowaliśmy szkolenia w formie webinarów. Równolegle do szkoleń dla edukatorów planujemy bezpośrednie dotarcie do dzieci i młodzieży, poprzez realizację dla nich warsztatów edukacyjnych. W dostosowany do wieku odbiorców sposób, przedstawimy zagadnienia teoretyczne i praktyczne produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz nauczymy jak propagować wiedzę i dalej budować świadomość społeczną nt. OZE w swoim otoczeniu. Wytłumaczymy i pokażemy dzieciom i młodzieży jak organizować proekologiczne akcje edukacyjne/informacyjne i zachęcimy je do podjęcia własnych inicjatyw edukacyjnych. Dzięki temu nie skupimy się jedynie na przekazaniu „suchej” wiedzy ale damy narzędzia i zaktywizujemy młodych do samodzielnych działań świadomościowych.

ELEMENTY KAMPANII:

 1. SZKOLENIA STACJONARNE DLA EDUKATORÓW
  Edukator – tj. nauczyciel (np. biologii, geografii), pedagog, opiekun kół zainteresowań itp. z obszaru województwa podkarpackiego. Szkolenia mają na celu nabycie wiedzy i umiejętności nt. nauczania w zakresie OZE i efektywności energetycznej. Podwyższenie kompetencji grup zawodowych mających wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych, w zakresie aktywizacji obywatelskiej dzieci i młodzieży. Zakres merytoryczny dotyczyć będzie m.in. produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, programów realizowanych przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w zakresie OZE i efektywności energetycznej, roli edukatora w zakresie OZE, jak również rozpowszechnianie wiedzy nt. OZE i efektywności energetycznej, realizacji akcji ekologicznych jako metoda upowszechniania wiedzy o OZE i efektywności energetycznej.
 2. WEBINARY DLA EDUKATORÓW
  Edukator – tj. nauczyciel (np. biologii, geografii), pedagog, opiekun kół zainteresowań itp. z obszaru województwa podkarpackiego. Nabycie wiedzy i umiejętności nt. nauczania w zakresie OZE i efektywności energetycznej. Podwyższenie kompetencji grup zawodowych mających wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych, w zakresie aktywizacji obywatelskiej dzieci i młodzieży. Zakres merytoryczny dotyczyć będzie m.in. produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, programów realizowanych przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w zakresie OZE i efektywności energetycznej, roli edukatora w zakresie OZE, jak również rozpowszechnianie wiedzy nt. OZE i efektywności energetycznej, realizacji akcji ekologicznych jako metoda upowszechniania wiedzy o OZE i efektywności energetycznej.
 3. WARSZTATY EDUKACYJNE
  Uczniowie ze szkół podstawowych i średnich z obszaru województwa podkarpackiego. Rozpowszechnienie wiedzy nt. produkcji energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i ukształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zakres merytoryczny obejmować tematykę o odnawialnych źródłach energii w teorii jak i przykładach praktycznych, zastosowaniu OZE w produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, jak również organizowanie proekologicznych akcji edukacyjno-informacyjnych.
 4. KONKURS „ENERGIA Z NATURY”
  Konkurs skierowany jest do ogółu społeczeństwa. Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie najciekawszej (zgodnie z kryteriami) akcji informacyjno edukacyjnej w obszarze rozpowszechniania wiedzy nt. odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.